TAŞINMAZ HUKUKU

Tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularında ve intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesinde büromuz bilgi ve deneyim sahibidir.

 Kamulaştırma (İstimlak), kamulaştırmasız el atma, bedel tespiti ve tescil davaları da tarafımızca profesyonel olarak takip edilmektedir. Zira büromuz, gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış bir danışma ve hukuk ekibinden oluşmaktadır.Bu kapsamda;

 • Taşınmaz ile ilgili önceden açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar tarafımızca takip edilmektedir.
 • Bu davalara bağlı ihtiyati tedbir ve haciz kararları incelenerek yürütmeyi durdurma süreci tarafımızca yönetilmektedir.
 • Takyidatların hukuki durumları analiz ve tespit edilerek rapor halinde sunulmaktadır.
 • İpotek kurulması, terkini ve kaldırılması işlemleri gerçekleştirilmektedir.
 • Tapu ve devir işlemleri yürütülmektedir.
 • Her türlü gayrimenkul kiralama sözleşmeleri düzenlenmekte ve sözleşme ihlalleri tespit edilmektedir.
 • Kira süresinceveya bitiminde mülk sahibi ile kiracı arasında çıkan anlaşmazlıklarla ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmekte, kira tespit ve tahliye davaları takip edilmektedir.
 • Gayrimenkul Satış Vaadi, Kat Karşılığı İnşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmeler hazırlanmakta ve işbu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlık çözümü için yasal süreç takip edilmektedir.
 • Tapu İptal ve Tescil, Men’i Müdahale, Tecavüzün Önlenmesi, Ortaklığın Giderilmesi, Ecrimisil,  Şuf’a, Geçit Hakkı, Tespit,Tezyid-i Bedel, Şuyulandırma Bedelinin Arttırılması, KamulaştırmavbDavalaraçılarak ilgili yasal süreç takip edilmektedir.
 • Mortgage İş ve İşlemleri ile Uyuşmazlıkları,
 • Kat Mülkiyeti kurulması, Yönetim Planları hazırlanması ve Toplu Konut Projeleri ile Kooperatif işlemlerinin yürütülmesine yönelik hizmet verilmektedir.
 • Kamuoyunda “2-B” olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulabilmesi için ilgili yasal süreç takip edilmektedir.