İŞ HUKUKU

ASİL HUKUK BÜROSU OLARAK;


İş Hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar için sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, sözleşmelerin sona erdirilmesi(feshi), işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin hazırlanması ve performans değerlendirmesi, işçilik alacakları ve tazminatlarının takibi gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ayrıca işçi müvekkillerimiz adına;

·         Koşuları varsa işe iade davası açılması,

·         Kıdem ve ihbar tazminatı, ödenmeyen fazla mesai, hafta sonu çalıştırma, dini ve milli bayramlar ile genel tatil çalışmaları ve ücretli izin alacakları için dava açılması ve takibi ile kazanıldığında cebri icra yolu ile alacağın tahsilinin sağlanması,

·         Mobbing ve kötüniyet tazminatı davaları açılması ve takibi,

İşveren müvekkillerimiz adına ise;

  • İşçi ve işyeri güvenliği hakkında dikkate alınması gereken konularda danışmanlık yapılması,
  • İşveren ve çalışanların haklarının korunması,
  • İşçiler tarafından açılan davalarda işverenin haklarının korunması,
  • Çalışanların şahsi sicil dosyalarının tutulması,
  • Güncel mevzuat ile uyumlu iş sözleşmesi hazırlaması ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin yönetilmesi konusunda danışmanlık yapılmakta ve hukuki destek verilmektedir.

İş Hukukundan biraz bahsetmek gerekirse, iş hukuku; işçi haklarını, çalışma koşullarını, işçi ücretlerini, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri, hak ve görevleri belirleyen ve işyeri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

İş Hukuku alanındaki kuralların temel kaynağını Anayasa oluşturmaktadır. Bunun dışında temel mevzuat 4857 sayılı İş Kanunu’dur. Bununla birlikte Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere birçok Kanun ve bu kanunların uygulanması için çıkarılan yönetmelik de İş Hukukuna kaynak oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte 1 Ocak 2018 tarihinde, Kanunda yapılan yeni düzenleme ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalara, öncelikle arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiş ve ‘arabuluculuk’, ‘dava şartı’ haline gelmiştir. Yani bu konulara ilişkin işe iade davası açabilmek için öncelikle arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirilmiştir.

İster çalışan olalım, isterse işveren hukuki sorunlarla karşılaştığımızda ya da problemleri daha başlamadan engellemek için bir avukatın hukuki yardımından yaralanmak son derece yararlı olacaktır.