İCRA İFLAS HUKUKU

 

Hukuk Büromuz İcra İflas Hukuku alanında oldukça tecrübeli olup, hızlı, sonuç odaklı ve verimli bir çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda gerecek ve tüzel kişilere Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde sahip oldukları alacaklarının tahsili amacıyla hizmet verilmektedir.

Müvekkillerin alacaklarının tahsili amacıyla en kısa zamanda, en etkili şekilde ve en az masrafla sonuca ulaşılmasını sağlayacak girişimlerde bulunulmaktadır.

Aleyhine icra / iflas takibi başlatılan müvekkiller için ise, borçtan kurtulma, iptal davaları ve iflasın ertelenmesi işlemleri gibi konularda hukuki destek sağlanmaktadır. Buna göre;

 

 • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi,
 • Alacağın tahsili amacıyla borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti,
 • Haciz tatbiki,
 • Haczedilen malların paraya çevrilmesi amacıyla hacizli veya rehinli menkul veya gayrimenkul satışı,
 • Paraların paylaştırılması işlemleri tarafımızca takip edilmektedir.
 • Mahkemeden ihtiyati haciz kararları alınmakta ve işbu kararlar tatbik edilmektedir.
 • Alacaklı/ Borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ile genel  mahkemelerde görülecek İstihkak, Sıra Cetveline İtiraz, Taahhüdü İhlal, İmzaya İtiraz, İtirazın İptali, Menfi Tespit, İstirdat, Takibin İptali, Ödeme / İcra Emrinin İptali, İcranın Geri Bırakılması, Malvarlığını Azaltma, Tasarrufun İptali, İflas İstememe hukuk ve ceza davaları tarafımızcatakip edilmektedir.
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması.
 • Ticaret mahkemelerinden iflas kararı alınması hususlarında da müvekkillere hizmet verilmektedir.
 • Borçlu ya da  alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri yürütülmekte ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanmaktadır.
 • Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü sağlanmaktadır.